Witamy
w Gminie Rybczewice


Miejsca, które warto zobaczyć

KOŚCIÓŁ FILIALNY W PILASZKOWICACH

ZESPÓŁ KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W CZĘSTOBOROWICACH

ZESPÓŁ DWORSKO-PARKOWY W PILASZKOWICACH

ZESPÓŁ DWORSKO-PARKOWY W STRYJNIE

Zapraszam


Elżbieta Masicz


Wójt Gminy Rybczewice


Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie”
(nr projektu RPLU.07.01.00-06-0026/17), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne.
Skip to content